rtSupporter


Topic Replies Activity
About the rtSupporter category 1 December 15, 2017
Hướng dẫn sử dụng BỘ KHO ĐƠN GIẢN 1 October 7, 2019
CRM - to be continuous 1 September 11, 2019
Hướng dẫn xử lý khi gặp lỗi 1 October 1, 2019
FAQ tuyển dụng RTA 1 September 30, 2019
Module Chỉ dẫn cập nhật 1 October 1, 2019
Hướng dẫn sử dụng công cụ tập huấn jisti meet 1 September 30, 2019
Hướng dẫn đăng ký lịch làm việc theo tuần cho caller 1 September 30, 2019
Module Cloudphone 1 September 6, 2019
FAQs for Supporter 1 December 15, 2017
Auto QC_rtST_Discuss 1 May 23, 2019
[rtSupporter]::Thông tin chung dành cho Supporter 8 January 22, 2019
[rtSupporter]:: Check list for R&D Nội bộ 1 March 25, 2019
[rtSupporter]::HƯỚNG DẪN ASSIGN DOCUMENT(JPG/PNG/PDF/MP3 & MP4) VỀ THIẾT BỊ 1 March 25, 2019
[rtSuppporter]:: Check list Module THIẾT LẬP TỔ CHỨC 3 January 25, 2019
rtSupporter:: MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ QA 1 March 12, 2019
[rtSuppporter]:: Check list for Stringee project 3 January 17, 2019
[rtSupporter]::Cách tải file ghi âm cho dự án Mscore khi được yêu cầu 1 March 9, 2018
[rtSuppporter]:: Check list Module ASSET 3 January 30, 2019
[rtSupporter]::Check list of all project 3 January 16, 2019
[rtSuppporter]:: Check list for Agri project 3 January 22, 2019
[rtSuppporter]:: Check list for DMS project 3 January 24, 2019
[rtSuppporter]:: Check list for Mscore project 3 January 22, 2019
[rtSupporter]::Thông tin chung dành cho Tester 8 January 22, 2019
[rtSuppporter]::Check list for Quang Minh project 3 January 17, 2019
Một số lưu ý đối với thành viên của RTA 1 September 25, 2017
Hướng dẫn thực hiện Xóa Form - Đẩy Form về thiết bị 1 September 12, 2018
Hướng dẫn assign/ unassign form 1 August 14, 2018
Cách hỗ trợ khách hàng khi mở form gặp lỗi no such table 1 March 1, 2018
Hướng dẫn cách upload file (csv, excel..), template, resource, API vào DM 1 February 28, 2018